Vés al contingut (premeu Retorn)

Personal Vinculat - CG 17/2016Descripció.

La normativa de CG 17/2016 regula l'estada de persones alienes a la UPC durant la seva estada a les instal·lacions universitàries passant a ser personal vinculat una vegada regulada la seva documentació.

Aquesta sol·licitud s'ha de tramitar 1 mes abans de l'inici de l'estada. No podem tramitar sol·licituds iniciades o finalitzades.

Serà personal vinculat a la UPC el personal docent i investigador que pertany a entitats alienes a la UPC (universitats, institucions, centres de recerca o empreses) siguin públiques o privades, espanyoles o estrangeres, i que es vincula a la UPC per realitzar tasques acadèmiques, quedant integrats a la BBDD UPC de la unitat acadèmica de referència.

Ha de ser un PDI de la UPC qui iniciï la vinculació d'una persona, aquesta figura serà el Professor de referència qui pot contactar amb la USDI per treballar en col·laboració per la vinculació.

Quines unitats s'encarreguen de fer els tràmits?

UTG Camins USDI === Relacions Internacionals === Oficina d'Administració Electrònica

Quant temps pot durar l'estada?

. Fins a 3 mesos

. Més de 3 i menys de 12 mesos

. Més de 12 mesos

Admissió. Podeu omplir el formulari d'admissió i la USDI contactarà amb vosaltres.

Quina documentació cal aportar? A qui?

Cada model demana una documentació específica que cal aportar junt amb la sol·licitud. Una vegada complimentada pot adreçar-se a la USDI  a nom María Titos Sánchez, des de la USDI  gestionem les signatures necessàries i el tràmit a Relacions Internacionals amb còpia-e pel sol·licitant.

Els models de so·licitud ja reuneixen la petició de documentació necessària, essent en quasi tots els casos:

a) dades personals del sol∙licitant,
b) relació jurídica o modalitat contractual que manté amb l’entitat d’origen (especificant la seva
durada, que ha de ser superior a la de la data de finalització de l’estada a la UPC) i nivell o
categoria professional.
c) data d’inici de l’estada i durada prevista
d) descripció completa de les activitats que està previst desenvolupar a les instal∙lacions de la UPC
durant l’estada,
e) unitat acadèmica de referència
f) acreditació de cobertura d’accidents i malalties
g) identificació de l’investigador de la UPC que ha efectuat la invitació, si s’escau
h) identificació de la convocatòria de mobilitat i resolució d’adjudicació, si s’escau
i) signatura del sol∙licitant

Quant temps trigua el Servei de Personal en donar resposta a la meva sol·licitud?

Aproximadament 1 mes. Per aquest motiu us demanem avanceu els tràmits tot el possible. Quan la vinculació és efectiva podem començar a tramitar l'accés als recursos.

On podré acomodar al meu convidat?

Cal que la unitat acadèmica de referència ha de disposar d'un espai digne pel convidat. Serà el Professor de referència qui proposi un lloc de treball i/o el sol·liciti a la USDI.

 

NOTA. El Professor de referència cal que examini amb detall la normativa i els seus articles:

Article 1. Concepte.
Article 2. Unitat Acadèmica de referència.
Article 3. Autorització de la vinculació.
Article 4. Procediment de vinculació.
Article 5. Modificació de les condicions de vinculació i desvinculació.
Article 6. Responsabilitat disciplinària.
Article 7. Drets i deures del personal vinculat.
Article 8. Drets de propietat intel∙lectual i industrial.
Article 9. Prevenció de riscos.