Accessibilitat


Declaració d'accessibilitat

La Universitat Politècnica de Catalunya s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre), pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016.

La present declaració aplica a aquest lloc web, subdomini del web institucional upc.edu. 

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre:

 1. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica [requisit número 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 Contingut no textual]
 2. Alguns vídeos gravats poden no contenir subtítols [requisit número 9.1.2.2 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 subtítols (gravats)]
 3. Alguns vídeos pregravats en el lloc web no disposen d'àudio descripció o mitjans alternatius [requisits número  9.1.2.5 i 9.1.2.3 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 Àudio descripció o mitjans alternatius (gravat)]
 4. En algunes pàgines la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text. [Requisit nombre 9.1.3.1 de la UNE-EN 301.549: 2019 d'informació i relacions]
 5. En algunes pàgines s'ha utilitzat el color com a únic mitjà visual per transmetre informació, indicar una acció, provocar una resposta o distingir un element visual [requisit número 9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 usos del color]
 6. En algunes pàgines hi pot haver atributs i identificadors duplicats [requisit número 9.4.1.1 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 processaments]
 7. En algunes pàgines els components d'interfície d'usuari com a elements de formulari, enllaços i components generats per script no segueixen l'estructura recomanada per les pautes d'accessibilitat [requisit número  9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 Nom, funció, valor]
 8. En alguns formularis el camp d'entrada que recopila informació sobre l'usuari no té identificat el propòsit [requisit número 9.1.3.5 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 identificació del propòsit d'entrada]
 9. En algunes pàgines la relació de contrast en text o imatges podria no ser d’almenys 4.5: 1 [requisit número 9.1.4.3 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 contrast mínim]
 10. En algunes pàgines el contrast dels components d'interfície d'usuari i d'objectes gràfics podria no arribar al 3: 1 amb els colors adjacents [requisit número 9.1.4.11 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 contrast no textual]
 11. De manera puntual podria existir algun error d'entrada en algun camp / formulari del qual no es notifiqués a l'usuari el suggeriment per solucionar-[requisit número  9.3.3.3 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 Consell davant errors]
 12. En algunes pàgines els missatges d'estat podrien no estar determinats mitjançant programació a través de funcions o propietats [requisit número  9.4.1.3 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 missatges d'estat]

Carrega desproporcionada

No aplicable

El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

 1. Hi podria haver fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.
 2. Hi pot haver continguts de tercers que no estiguin desenvolupats per aquesta universitat o dels quals no tingui el seu control, com, per exemple, fitxers ofimàtics.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració es va preparar 20 de juliol de 2021.

Per preparar la declaració es va encarregar l'elaboració d'un informe d'accessibilitat a l'empresa Everycode S.L. el dia 27 de setembre de 2021.

Darrera revisió de la declaració: 29 de setembre de 2021.

Observacions i dades de contacte

Es poden transmetre comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre), a través del formulari de contacte, com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades a la Unitat responsable d'accessibilitat (URA).

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i formular queixes (article 12 del Reial decret 1112/2018) s'ha de presentar una instància genèrica al Registre General de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial decret 1112/2018 i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits que estableix per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Procediment d’aplicació

Si després de fer una sol·licitud d'informació accessible o una queixa, la sol·licitud es desestima, no s'està d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no compleix els requisits que preveu en l'article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. Igualment pot iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut un termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació es pot presentar a través d'una instància genèrica al Registre General de la Universitat Politècnica de Catalunya. La reclamació serà tractada pel Registre General i transmesa a la Unitat responsable d'accessibilitat (URA).

Contingut opcional

Les tecles d'accés són una eina de navegació que permet visitar aquest web utilitzant el teclat.
Més informació sobre les tecles d'accés: Guies d'accessibilitat W3C.

Tecles d'accés disponibles

 • 1- Ves al contingut
 • 2- Pàgina d'inici
 • 3- Mapa del web
 • 4- Focus al camp de cerca
 • 5- Arbre de navegació
 • 9- Informació de contacte
 • 0- Consulta accessibilitat

Per utilitzar les tecles d'accés cal prémer simultàniament:

 • Chrome: ALT + tecla d'accés
 • Safari: ALT + tecla
 • Firefox: MAJ + ALT + tecla d'accés
 • Edge: ALT + tecla d'accés