Vés al contingut (premeu Retorn)

Contractes administratius

El passat 9 de novembre es va publicar al BOE núm 272, la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

Aquesta llei entra en vigor amb caràcter general el 9 de març de 2018, tot derogant expressament el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com aquelles disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin al que determina la nova llei.

Nota informativa (Servei d'Economia) 11/05/2018

El Servei de Patrimoni ha procedit a actualitzar la informació sobre contractació administrativa; en concret, en allò que fa referència als Contractes Menors, ha inclòs la Directriu de Gerència sobre els criteris d'actuació transitoris d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic així com el nou model d'Informe justificatiu de la celebració d'un contracte menor.

Trets més importants d’aquestes directrius:

-       Totes les despeses hauran d’anar acompanyades del nou model de Contractes Menors, a excepció de les que es detallen a continuació:

No es tramitaran com a contractes menors ( i per tant es poden gestionar com s’ha fet sempre) les següents despeses:

 • Les indemnitzacions per raó de servei en concepte de desplaçament, allotjament i manutenció, i altres derivades com taxis, mitjans de transport, pàrquings o peatges.
 • Les despeses de viatge que s’hagin sol·licitat directament a les Agencies de Viatges homologades a través de l’Acord Marc de Serveis de Gestió i Assistència en Viatges de la Generalitat de Catalunya al qual s’ha adherit la UPC.
 • Els pagaments a persones físiques per impartir de seminaris, conferències o cursos.
 • Les despeses en cafeteries i copisteries ubicades en dependències de la UPC.
 • La inscripció a congressos, seminaris o activitats similars.
 • Les adquisicions de llibres catalogats (ISBN) amb preu fixe.
 • Les despeses de petita quantia que, per necessitat immediata o urgent, tinguin que adquirir-se pels responsables i que tinguin un import inferior a 150€, com per exemple: còpies de claus, piles, abonaments de transport públic, begudes o aliments peribles per a pràctiques o investigació, etc.

La informació la podreu trobar a la intranet del Servei de Patrimoni:

https://www.upc.edu/patrimoni/ca/contractacio-administrativa/tramitacio-dexpedients/tramitacio-dexpedients

Totes les vostres consultes ens les podeu fer arribar i us donarem resposta tan aviat com disposem de més informació.

La UPC té l'obligació de rebre les factures d’un import superior a 4.999 € en format electrònic. Per aquest motiu, heu de demanar a tots els proveïdors que us facturin electrònicament amb el format efactura versió 3.2.1, queda exceptuada la factura simplificada.

Per facilitar la feina als proveïdors podeu enviar-los l'enllaç següent:

Català:

https://www.upc.edu/economia/ca/deutors-i-creditors/factures/servei-de-tramesa-de-factures-electroniques-upc-e.fact/Informaciprovedorscatala.pdf

Castellà:

https://www.upc.edu/economia/ca/deutors-i-creditors/factures/servei-de-tramesa-de-factures-electroniques-upc-e.fact/Informacinproveedorescastellano.pdf

Anglès:

https://www.upc.edu/economia/ca/deutors-i-creditors/factures/servei-de-tramesa-de-factures-electroniques-upc-e.fact/informacio_proveidors_angles_en.pdf

Altres informacions

Contractes menors (art. 118) per valors inferiors (IVA exclòs)
 • Fins a 15.000€ si es tracta de contractació de subministraments o serveis de tot tipus.
 • Fins a 40.000€ si es tracta de contractació d’obres.

Aquests imports es refereixen a la contractació realitzada a nivell GLOBAL de la UPC per a un proveïdor. A partir d’aquestes quantitats caldrà fer un expedient de contractació.

Procediment de contracte menor previ a la realització de la despesa

Així doncs, a partir d’ara per fer qualsevol despesa caldrà –prèviament- disposar de la reserva corresponent (document D). Ara mateix ja és un tràmit que es realitza per a tots els viatges i per moltes de les compres de material.

A la pràctica, a banda de realitzar la corresponent reserva (document D), també ens caldrà emplenar un nou document (justificació de la despesa) en el qual quedin recollits els següents aspectes:

 • Justificació de la necessitat de contractar (a emplenar pel PDI)
 • Justificació que efectivament la compra/servei no altera l’objecte del contracte (a emplenar pel PDI)

Contacte

Projectes CTT

Montserrat Santos

Telf: 11035
montserrat.santos@upc.edu

Capítol II

Isabel Sagués

Telf: 17365
isabel.sagues@upc.edu

Reserva de despeses

Maribel Subias

Telf: 17767
maribel.subias@upc.edu