Comparteix:

Accés i admissió

Comprova que compleixes els requisits d'accés.

Altres vies d'accés

Els títols i certificats acadèmics hauran d’estar legalitzats i traduïts, segons correspongui. Vegeu la secció Legalització de títols i documents.

Sol·licita l’admissió a través de l’aplicació on-line i carrega la següent documentació:

Entre el dia 1 i 2 de cada mes es revisen les sol·licituds que tenen la documentació complerta i es fan arribar a la comissió que resol en el termini de 30 dies.

Es prioritzen les sol.licituds: