PETICIÓ ACCESSOS

Les persones amb un Conveni de pràctiques i els Vinculats en cas que l'espai de treball estigui tancat les 24 hores, podran demanar l'accés corresponent emplenant el formulari.

En altres casos, caldrà justificar adequadament la necessitat.

Es contactarà a aquesta adreça
Selecciona els accessos pels què fas la petició (Ctrl+selecció per a seleccionar més d'un)