Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Procediments / Contractes administratius

Contractes administratius

El 9 de novembre del 2017 es va publicar al BOE núm 272, la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

Aquesta llei entra en vigor amb caràcter general el 9 de març de 2018, tot derogant expressament el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com aquelles disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin al que determina la nova llei.

Nota informativa (Servei d'Economia) 11/05/2018

El Servei de Patrimoni ha procedit a actualitzar la informació sobre contractació administrativa; en concret, en allò que fa referència als Contractes Menors, ha inclòs la Directriu de Gerència sobre els criteris d'actuació transitoris d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic així com el nou model d'Informe justificatiu de la celebració d'un contracte menor.

Trets més importants de les noves directrius

 

Altres informacions

Contractes menors (art. 118) per valors inferiors (IVA exclòs)
  • Fins a 15.000€ si es tracta de contractació de subministraments o serveis de tot tipus.
  • Fins a 40.000€ si es tracta de contractació d'obres.

Aquests imports es refereixen a la contractació realitzada a nivell GLOBAL de la UPC per a un proveïdor. A partir d'aquestes quantitats caldrà fer un expedient de contractació.

Procediment de contracte menor previ a la realització de la despesa

Així doncs, a partir d'ara per fer qualsevol despesa caldrà –prèviament- disposar de la reserva corresponent (document D). Ara mateix ja és un tràmit que es realitza per a tots els viatges i per moltes de les compres de material.

A la pràctica, a banda de realitzar la corresponent reserva (document D), també ens caldrà emplenar un nou document (justificació de la despesa) en el qual quedin recollits els següents aspectes:

  • Justificació de la necessitat de contractar (a emplenar pel PDI)
  • Justificació que efectivament la compra/servei no altera l'objecte del contracte (a emplenar pel PDI)

Contacte

Projectes CTT

Montserrat Santos

Telf: 11035
montserrat.santos@upc.edu

Capítol II

Isabel Sagués

Telf: 17365
isabel.sagues@upc.edu

Reserva de despeses

Maribel Subias

Telf: 17767
maribel.subias@upc.edu